گروه فنی و مهندسی فراشبکه نوین متشکل از یک تیم قوی از متخصصان و همچنین جوانان مستعد تمامی خدمات طراحی و پشتیبانی را با بالاترین کیفیت انجام می دهد.